دستورآمادگی برای کولونوسکوپی

کولونوسکوپی

۱) چهار بسته پودر پیدرولاکس (PEG)  Polyethylene Glycolتهیه فرمائید و مطمئن شوید که پودر دیگری نباشد.

۲) هر بسته پودر PEG در یک لیتر (تقریبا ۵ لیوان) حل شود. چهار بسته پودر PEG را در چهار لیتر آب حل نمائید . از ظهر روز قبل از کولونوسکوپی هر ۳۰-۲۰دقیقه یک لیوان از این محلول میل فرمائید.

۳) در طی ۳۶ ساعت قبل از کولونوسکوپی از غذای جامد استفاده نکنید ولی شما می توانید به هرمیزان که تمایل داشتید ازمایعات صاف شده مثل  آب ، چای ، آب میوه، آب مرغ