درمان بيماري سيروز

تا به حال فکر مي کردند که بيماري سيروزکبدی يک بيماري غير قابل برگشت است ولي موارد متعددي از گزارش های علمي وجود دارد که با درمان بيماري زمينه اي،این بیماری می تواند برگشت پذیر باشد.

اقدامات درمانی برای بیماران سیروز کبدی

درمان های بيماري اوليه که در زيربه طور خلاصه بیان شده است

۱- درمانهای اختصاصي بيماران سيروز کبدي

درمان اختصاصی هپاتيت B با داروی درمان ضد ويروسي می باشد.

درمان اختصاصی هپاتيت C با داروی ضد ويروسي در موارد غیر پیشرفته می باشد.

درمان اختصاصی بیماری ويلسون با داروهاي دفع کننده مس(دی پنی